Loading...

گروت

گروت :

گروت متشکل از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک های بزرگ ، وجلوگیری ازلایه لایه شدن و یا خرد شدن استفاده میشود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه ملات می باشد.

 از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و …استفاده می شود. یکی از خواص دیگر گروت،سخت شدن در مدت زمان کوتاه ورسیدن به مقاومت نهایی میباشد.دانه بندی گروت می بایست طبق استاندارد بوده ،دانه بندی درشت باعث دوفازی شدن گروت و دانه بندی ریز باعث افت مقاومت گروت می شود.